قرآن الفجر كان مشهودا - أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر ۖ إن قرآن الفجر كان مشهودا

مشهودا كان قرآن الفجر تفسير قوله

مشهودا كان قرآن الفجر قرآن الفجر

قرآن الفجر

مشهودا كان قرآن الفجر ما المقصود

مشهودا كان قرآن الفجر تفسير قوله

مشهودا كان قرآن الفجر إن قرآن

مشهودا كان قرآن الفجر أقم الصلاة

مشهودا كان قرآن الفجر «إِنَّ قُرْآنَ

أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر ۖ إن قرآن الفجر كان مشهودا

مشهودا كان قرآن الفجر قرآن الفجر

مشهودا كان قرآن الفجر تفسير قوله

مشهودا كان قرآن الفجر إن قرآن

قرآن الفجر

دومی همین قرآن است قرآنی که آیات و رازهای ظاهر و باطن را بیان کرده و بعنوان نعمت الهی در دسترس انسان قرار گرفته است.

  • این با آیات بعدی سوره اسراء نیز سازگار است.

  • praise is only for Him in the heavens and the earth and glorify him in the later part of the afternoon 'Asr and in the afternoon Dhuhr.
2022 gma.nyne.com