شمي - تبدیل تاریخ شمسی میلادی قمری

شمي شميّ

شمي عوارضها

شمي شميّ

تبدیل تاریخ شمسی میلادی قمری

شمي شميّ

شمي شميّ

شمي تبدیل تاریخ

تبدیل تاریخ شمسی میلادی قمری

شمي شمي عوارضها

شمي تبدیل تاریخ

شمي شميّ

شمي شميّ

شمي شمي عوارضها

شم

بدین منظورمیتوان ازروی روز تاریخ شمسی ، عدد 621یا622 رابه سال شمسی اضافه نمودتا سال میلادی متناظر بدست آید.

  • ثُمَّ قَالَتْ: أَفْلِينِي يَا بُنَيَّةُ.

  • ازاول فروردین تا10 دی عدد 621 واز11 دی تاآخر سال شمسی عدد 622 اضافه میگردد.

    Related articles2022 gma.nyne.com